در اجرای مصوبه جلسه مورخه 96.5.31 شورای معاونین دادگستری استان اردبیل و پیرو نامه شماره 1/3152 مورخه 94/3/31 مبنی بر اجتناب از ارجاع امر کارشناسی به کارشناس خبره در صورت وجود کارشناس رسمی