یادآوری آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 96/12/15 شماره 26957 توسط شورایعالی