Thursday 16 Jun 2016
پنجشنبه 27 خرداد 1395
11:52:15 am

تعرفه دستمزد قانوني كارشناسان رسمي دادگستري

مصوب 08/12/1389 رئيس محترم قوه قضائيه

در اجرای ماده 29 قانون كارشناسان رسمي دادگستري  مصوب 18/01/1381 مجلس شورای اسلامی، تعرفه مربوط به تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری، مصوب 23/05/1384 و اصلاحیه آن به شرح مواد آتی اصلاح می شود:

( مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 19227 مورخ 12/12/1389 )

 

فصل اول ـ مقررات عمومي

ماده 1‌ـ دستمزد كارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر كارشناسي در حدود صلاحيت آنها از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي طبق مقررات اين تعرفه محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می باشد.

ماده 2‌ـ مراجع قضائي، وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي دولتي و ارگان‌ها و نهادها و شهرداري‌ها و مؤسسات وابسته به آنها در تعيين دستمزد كارشناس مکلفند براساس مقررات اين تعرفه عمل نمايند.

 

1

تبصره1‌ـدر مواردي كه مرجع قضائي در پرونده های کیفری و حقوقی براي كشف جرم و تعيين علت و علل و مشخص نمودن واقعيت اقدام به تعيين كارشناس مي‌نمايد، تعيين دستمزد متناسب با كميت و كيفيت كار، با همان مرجع مي‌باشد.

تبصره 2 ـ در صورت عدم استطاعت مالي متقاضي كارشناسي به تشخيص قاضي پرونده حق‌الزحمه كارشناسي  تا ميزان معينی حداکثر تا پنجاه درصد بوسيله دادگاه كاهش مي‌يابد ولي به هر حال پرداخت هزينه ها يا وسيله اجراي قرار كارشناسي مانند اياب و ذهاب و غیره به عهده متقاضي است.

تبصره 3 ـ در مورد مناطق محروم و یا اشخاص حقیقی که استطاعت کافی ندارند حسب مورد به تشخیص قاضی پرونده، مرکز یا کانون مربوط حق الزحمه این تعرفه سی درصد کاهش می یابد.

 تبصره 4 ـ هركارشناس­حداکثرموظف به­ارائه3موردكارشناسي­مجاني­ياكاهش يافته درهر سال مي‌باشد.

تبصره 5 ـ در صورت عدم استطاعت مالی متقاضی کارشناسی به تشخیص مرجع قضائی مربوط مراتب جهت معرفی کارشناس معاضدتی حسب مورد به مرکز یا کانون اعلام تا با توجه به تبصره 4 کارشناس مربوط معرفی گردد.

ماده 3ـ در كارشناسي‌ها چنانچه موضوع كارشناسي مربوط به جزئي از كل بوده ولي اظهارنظر كارشناسي مستلزم بررسي در كل كار مربوطه باشد، دستمزد با پیشنهاد كارشناس و موافقت مقام ارجاع کننده  بر مبناي كل كار انجام شده محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده 4‌ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند نفر کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام می شود، از دستمزد هر کارشناس سی درصد کسر میگردد.

 

2

ماده 5 ـ. كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلفند در صورت درخواست كارشناس يا هیئت كارشناسی،  دستمزد كارشناسي را طبق اين تعرفه و در صورتي كه قبلاً قابل برآورد نباشد، حسب مورد بطور علي‌الحساب به حساب مرکز یا کانون توديع و قبض آن را در پرونده مربوطه پيوست نمايند. در اين صورت، كارشناسان رسمي مكلفند پس از توديع دستمزد، نسبت به انجام كارشناسي اقدام نمايند.

ماده 6‌ـ در صورتي كه كارشناس اقدام به كارشناسي نموده ولي به دليلي كه خارج از حيطه اختيار وي باشد، اجراي كارشناسي منتفي گردد، محق دريافت بخشي از دستمزد متناسب با كارهاي انجام شده و يا وقت صرف شده خواهد بود؛ بشرط اينكه از حداقل مقرر در اين تعرفه کمتر نباشد. بعلاوه، چنانچه در اين رابطه به محل اجرای قرار کارشناسی مسافرت نموده باشد، هزينه سفر، اقامت و فوق‌العاده روزانه وي، برمبناي ضوابط اين تعرفه پرداخت مي‌شود.

ماده 7‌ـ در صورتيكه اجراي قرار كارشناسي مستلزم عزيمت به خارج از حوزه فعاليت و محل اقامت كارشناس باشد، تأمين وسيله اياب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضي بوده و علاوه بر دستمزد كارشناسي، فوق‌العاده مأموريت كارشناس براي هر روز مسافرت به مأخذ روزانه به مبلغ 000/250 ريال برای داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ 000/400 ریال برای مأموریت خارج از استان کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی از تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت خودداری نماید و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموریت، هزینه مربوط در وجه كارشناس پرداخت خواهد شد.

 

3

تبصره 1 ـ در صورتیکه انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، انجام امور مربوط به روادید و پرداخت هزینه های مربوط اعم از عوارض خروج از کشور و تهیه بلیط هواپیما، هزینه اقامت وهمچنین سایرهزینه های سفروپرداخت فوق العاده روزانه هم­ردیف­مدیران کل­به عهده متقاضی  میباشد.

تبصره 2 ـ در صورتیکه مبلغ مورد رسیدگی به ارز باشد، پس از تسعیر آن به ریال، براساس نرخ واریز نامه رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطابق جدول رشته مربوط محاسبه خواهد گردید.

ماده 8‌ـ  دستمزد تأمین دلیل باتوجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع کننده تعیین می شود و حداقل آن 000/700 ریال می باشد.

ماده 9‌ـ هزينه انجام كليه آزمايش‌ها و تهيه نمونه‌هاي لازم و گمانه‌زني كه طبق نظر كارشناسي ضروري باشد، به عهده متقاضي است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اين اقدامات مذکور، حسب مورد نظر مرکز یا كانون مربوط معتبر است.

ماده 10 ـ در مواردی که برای بعضی از امور کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین نشده باشد، دستمزد آن حسب مورد توسط مرجع قضایی، مرکز یا کانون مربوط تعیین میگردد، حداقل دستمزد 000/700 ریال خواهد بود.

ماده11‌ـ  در مواردي كه موضوع كارشناسي مربوط به سال‌هاي قبل از تاريخ انجام كارشناسي باشد، دستمزد طبق قيمت روز براساس اين تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده12ـ دستمزد ارزيابي­ها برای کلیه رشته ها در هر مورد ارجاعی به شرح ذيل تعیین میگردد:

1)      از 0 تا 000/000/50 ريال                                مقطوعاً 000/700 ریال

2)       از 50 میلیـون ريال تا 150 میلیـون ريال           نسبت به مازاد چهار درهزار.

3)     

4

 از 150 میلیون ريال تا  250 میلیون ريال          نسبت به مازاد سه در هزار.

4)       از 250 میلیـون ريـال تا 1 میلیـارد ريـال          نسبت به مازاد دو در هزار.

5)       از 1 میلیـارد ريـال تا 10 میلیـارد ریـال            نسبت به مازاديك در هزار

6)      از 10 میلیارد ریال تا 150 میلیـارد ریـال            نسبت به مازاد سه دهم در هزار

7)      از 150 میلیارد ریال تا 500 میلیارد ریـال           نسبت به مازاد پانزده صدم در هزار

8)      از 500 میلیارد ریال تا 1000 میلیارد ریال          نسبت به مازاد یک بیستم در هزار

9)      از 1000 میلیارد ریال به بالا       نسبت به مازاد یک صدم در هزار و حداکثر 000/000/150ریال

تبصره 1 ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد، مجموع مبالغ ارزیابی مندرج در گزارش به طور یکجا مبنای محاسبه این ماده قرار میگیرد. لیکن در صورتی که موضوع ارزیابی در شهرستان دیگر و یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی ها به طور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 ـ دستمزد بررسی به اختلاف فی مابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسین مشاور و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می باشد.

 

5

تبصره 3 ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته­ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می­باشد.

تبصره 4 ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه ده درصد می باشد.

تبصره 5 ـ در ارزیابی قطعات یدکی کالای مستعمل، فرآورده های غذائی و داروئی و بهداشتی، ضایعات تولیدی، ابزارآلات، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات در هر کار ارجاعی به صورت یکجا و طبق ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد می باشد.

ماده13‌ـ در صورتي كه رسيدگي به مستندات و مدارك مربوط به كارشناسي به زبان خارجي باشد علاوه­برتعرفه قانوني­در هر رشته، هزينه­ترجمه­رسمي براساس­آئين‌نامه تعرفه­مترجمين­رسمي اضافه مي‌شود.

ماده14‌ـ دستمزد تعیین اجاره بها، برای کلیه رشته ها جهت هر واحد یا مجموعه مستقل تا اجاره ماهیانه پانصد هزار ریال، مقطوعاً 000/700 ریال و از پانصد هزار ریال تا سی میلیون ریال، ده درصد و از سی میلیون به بالا، دو در هزار اضافه خواهد شد. دستمزد تعیین اجرت المثل یا اجور گذشته بر مبنای این ماده به اضافه بیست و پنج درصد خواهد بود.

ماده15 ـ حق الزحمه تفسیر عکس های هوایی برای هر پلاک ثبتی و تعیین موقعیت ثبتی آن در عکسهای مزبور مقطوعاً  مبلغ 000/500/1 ریال است و برای تفسیر عکس های هوایی سالهای گذشته، به ازای هر ال مبلغ دویست هزار ریال اضافه خواهد شد. همچنین برای پلاکهای متعدد متصل به هم به ازاء هر پلاک اضافی بیست درصد به حق الزحمه این ردیف اضافه خواهد شد.

 

6

 

­­­­فصل دوم ‌ـ تعرفه دستمزد گروههای كارشناسی

گروه 1 ـ مهندسي آب و معادن شامل رشته‌هاي:( آب، فلزات، معادن )

رشته مهندسي آب:

ماده16‌ـ دستمزد اندازه‌گيري آب و حقابه ها بشرح ذیل است:

1)      تا 100 ليتر در ثانيه، مقطوعاً 000/700 ريال.

2)      مازاد بر 100 ليتر در ثانیه تا 1000 لیتر در ثانیه، بازاء هر لیتر 1000 ریال.

3)      از 1000 لیتر به بالا به ازاء هر لیتر در ثانیه، 200 ریال و حداکثر ده میلیون ریال.

ماده17‌ـ دستمزد تعيين كيفيت شيميائي و آلودگي آب با توجه به مسائل زيست محيطي در هر مورد 000/700 ریال میباشد.

ماده 18‌ـ دستمزد بررسي مشخصات سفره­های سطحی و زیرزمینی آب از هر لحاظ مقطوعاً 000/500/1 ريال است.

تبصره‌ـ در صورتي كه انجام كارشناسي مستلزم عمليات نقشه‌برداري باشد، دستمزد آن طبق تعرفه مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده19‌ـ دستمزد ارزيابي قنوات، چاه‌ها و منصوبات آن، شبكه‌هاي آبياري و زهكشي آب و فاضلاب مطابق ماده12 این تعرفه خواهد بود.

 

7

ماده 20ـتعيين نوع­و بررسي­كيفيت حفاري چاه‌هاوقنوات­و بهسازي چشمه‌ها مقطوعاً000/500/1 ريال.

ماده 21‌ـ دستمزد رسيدگي به اختلافات مربوط به حريم و بستر رودخانه‌ها و كانال‌ها و انهار به شرح زير تعيين مي‌گردد:

1)      حريم كانال‌ها و انهار تا عرض بستر 12 متر از قرار هر كيلومتر 000/500 ريال حداكثر مبلغ 000/000/5 ريال.

2)      حريم رودخانه‌ها و كانال‌هاي با عرض بستر بيش از 12 متر، از قرار كيلومتر 000/700 ريال و حداكثر مبلغ 000/000/7 ريال.

ماده 22‌ـ دستمـزد رسيـدگي بـه وضـع فاضـلاب به لـحاظ تـشخيص بـار آلـودگـي برحـسب كميـت وكيـفيت مقطوعاً000/000/1 ريال.

رشته فلزات و معادن:

ماده 23‌ـ

1)   تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي رشته فلزات طبق تعرفه دستمزد كارشناسان گروه 7 (صنعت و فن) خواهد بود.

2)  تعرفه دستمزد كارشناسان رشته معادن مربوط به ارزيابي ذخائر معدني ( احتمالي ـ ممكن ـ قطعي ) طبق ماده 12 این تعرفه خواهد بود.(در معادن زیر زمینی معادل بیست درصد به تعرفه مربوط اضافه خواهد شد)

 

8

 

گروه 2 ـ اموال منقول شامل رشته‌هاي:

 ( آثار هنری و اشياء نفيسه و کتب خطی ـ اشیاء عتيقه و احجار كريمه، ساعت و جواهرات،فرش، لوازم خانگي و اداري )

 

ماده 24‌ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق مطابق ماده 12 این تعرفه خواهد بود.

گروه 3 ـ امور پزشكي ـ دارويي و غذايي شامل رشته‌هاي:

( پزشكي ، داروسازي و سم‌شناسي، مواد غذايي و مسموميتهاي ناشي از آن )

ماده 25‌‌ـ دستمزد كارشناسي رشته‌هاي فوق، بر حسب اهميت و حساسيت و پيچيدگي موضوع و با توجه به كميت و كيفيت کار با پیشنهاد کارشناس و موافقت مرجع ارجاع کننده (حداقل 000/700 ریال و حداکثر 000/000/7 ریال در هر مورد ) می­باشد.

تبصره‌ـكليه­هزينه‌هاي­آزمايشگاهي،نمونه‌برداري(بيوپسي)،راديوگرافی­ونظايرآن­به­عهده متقاضي مي‌باشد.

گروه 4 ـ رشته حسابداري و حسابرسي ـ آمار

(امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه)

رشته حسابداری و حسابرسی:

ماده 26 ‌ـ دستمزد كارشناسي در امور حسابداري نسبت به جمع ارقام حساب‌هاي مورد رسيدگي طبق ماده 12 این تعرفه باضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده 32‌ـ دستمزد كارشناسي امور ذيل براساس ماده 12 این تعرفه خواهـد بود:

1)      ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائیهای جاری و بدهیها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائیهای ثابت.

2)     

9

رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی.

3)      تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

رشته امور بازرگانی:

ماده28ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی با مقام ارجاع کننده حداقل 000/000/1 ریال حداکثر 000/000/10 میلیون ریال است.

رشته تعیین نفقه:

ماده 29 ـ تعیین دستمزد نفقه با توافق مقام ارجاع کننده می باشد و در هر مورد حداقل 000/700 ریال و حداکثر 000/000/5 میلیون ریال است.

رشته بیمه:

ماده 30 ـ دستمزد رشته بیمه، با توافق مقام ارجاع کننده می باشد و در هر مورد حداقل 000/700 ریال و حداکثر 000/000/5 ریال است.

ماده 31 ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع کننده در هر مورد حداقل 000/700 ریال و حداکثر 000/000/5 ریال است.

گروه 5 ـ  امور وسائط نقليه شامل رشته‌هاي:

(امور حمل و نقل [ترابری]ـ وسائط نقليه‌ هوايي،وسائط نقليه دريايي و غواصي،وسائط نقليه موتوري زميني و وسائط نقلیه ريلي)

ماده 32‌ـ دستمزد كارشناسي وسائط نقليه موتوري زميني به شرح ذيل مي‌باشد:

1)      رسیدگی به اصالت خودرو                      000/700 ریال

2)      رسیدگی به تصادف درون شهری            000/600 ریال

3)     

10

رسیدگی به تصادف خارج از شهر           000/800 ریال

اظهارنظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی، تعیین تناژ، تعیین مدل و تعیین اجاره بهاء و اجرت المثل برای هر دستگاه مقطوعاً 000/700 ریال و برای وسائط نقلیه بدن موتور پنجاه درصد آن.

ماده 33‌ـ تعرفه دستمزد وسائط نقلیه دریایی و غواصی و رشته امور حمل و نقل:

1)      برای دعاوی مربوط به حمل ونقل (مسئولیت صادر کننده اسناد حمل ):

با توجه به مبلغ خواسته، مطابق ماده 12 این تعرفه است.

2)     تعیین ارزش وسائط نقلیه آبی:

براساس ماده 12 این تعرفه است.

3)    تعیین علت در تصادم دریایی یا تصادم در آبهای داخلی بشرح ذیل می باشد:

الف: در صورت تصادم بین قایقهای تفریحی و مسافربری در آبهای داخلی:

در هر مورد 000/900 ریال

ب: در خصورت تصادم بین دو یا چند فروند شناور در دریا:

- برای شناورهای با ظرفیت بار کمتر از 500 تن (ظرفیت ناخالص یا GT)، 000/000/2ریال در هر مورد.

- برای شناورهای با ظرفیت بار بالاتر از 500 تن(ظرفیت ناخالص یا GT)، 000/000/5 ریال در هر مورد.

تبصره ـ در صورتیکه تصادم بین دو یا چند شناور با ظرفیتهای متفاوت باشد ظرفیت بالاتر مبنای تعیین حق الزحمه می باشد.

4)   

12

11

در مورد غواصی و عملیات زیر آبی، ماده 10 این تعرفه ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ـ دستمزد ارزیابی های وسائط نقلیه هوائی و ریلی و زمینی برابر ماده 12 این تعرفه است.

گروه 6 ـ راه و ساختمان و نقشه‌برداري شامل رشته‌هاي:

( راه و ساختمان و نقشه‌برداري ـ  معماري داخلي و تزئينات ـ مهندسی ترافیک ـ برنامه ریزی شهری ـ مهندسی محیط زیست ـ  امور ثبتي ـ ابنیه و آثار باستانی ـ نقشه برداری)

رشته راه و ساختمان:

ماده 34‌-  دستمزد ارزيابي اراضي غيرمزروعي‌و ابنيه و مصالح ساختماني‌و تعيين حقوق‌كسب‌ و پيشه‌ وتجارت و سرقفلي مطابق ماده 12 این تعرفه تعیین می شود.

ماده 35‌ـ‌ دستمزد تطبيق نقشه‌هاي ساختماني با وضعيت محل و بنا برای هر مترمربع مساحت زیربنا 000/2 ریال و حداقل 000/700 ریال و حداکثر 000/000/7 ریال است.

ماده 36‌ـ دستمزد تطبيق مشخصات قراردادي ساختمان‌ها با وضعيت محل و بنا برای هر مترمربع مسحت زیربنا 000/2 ریال و حداقل 000/700 ریال و حداکثر 000/000/10 ریال است.

ماده 37ـ دستمزد تهيه نقشه‌هاي معماري و سازه ساختمانهای موجود در صورت ضرورت و دستور مرجع قضائی بشرح زیر می باشد:

1)      معماري كلي هر مترمربع 500/1 ريال و حداكثر   000/000/15 ريال.

2)      سازه هر مترمربع 000/2 ريال و حداكثر  000/000/20 ريال.

ماده 38 ـ دستمزد افراز و قطعه بندی مستلزم تهیه نقشه دقیق قطعات افرازی و صورت ارزیابی آنها، طرح قطعات مفروزه بطور واضح و روشن بشرح زیر است:

1) دستمزد افراز املاک و مستغلات و تقسیم ترکه براساس ماده 12 این تعرفه به اضافه بیست درصد.

2) در صورتیکه نقشه ملک مورد افراز تهیه نشده باشد هزینه نقشه براساس تعرفه نقشه برداری مربوط علاوه بر دستمزد ردیف 1 محاسبه می شود.

تبصره ‌ـ در مواردی که واحدهای ساختمانی با هر نوع کاربری که بصورت آپارتمان، طبقه یا بلوک مجزا هستند همانند باشند، طبقه یا بلوک اول به میزان مقرر در مادتین 34 الی 38 این تعرفه محاسبه و برای بقیه طبقات و یا بلوک مشابه فقط ده درصد دستمزد مربوط پرداخت خواهد شد.

ماده 39 ـ دستمزد تشخیص زمین مسبوق به احیاء از نظر ساختمانی تا مساحت 1000 متر مربع 000/000/1 ریال و برای هر یک هزار مترمربع مازاد، مبلغ 000/400 ریال اضافه میگردد.

رشته نقشه‌برداري و امور ثبتی

ماده 40‌ـ پياده كردن محدوده پلاک ثبتی در نقشه و عکس هوايي:

1)      اگر گذر بند مشخص باشد:

تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/000/1 ریال

نسبت به مازاد تا 10 هکتار، برای هر مترمربع 100 ریال

از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هر مترمربع 50 ریال و حداکثر 000/000/2 ریال.

2)      اگر گذر بند مشخص نباشد:

تا 1000 متر مربع مقطوعاً 000/000/3 ریال

 

13

نسبت به مازاد تا 10 هکتار هر مترمربع 100 ریال

از 10 هکتار به بالا نسبت به مازاد هرمتربع 50 ریال و حداکثر 000/000/30 ریال.

ماده 41ـ حق الزحمه نقشه‌برداري اراضي و تهیه پروفیل و غیره بر مبنای بند 2 ماده 40 و حداکثر 000/000/30 ریال.

ماده 42‌‌ـ حق الزحمه مطالعه پرونده ثبتی و تشخیص محل پلاک مورد نظر در املاک تا 1000 مترمربع حداقل 000/000/1 ریال و نسبت به مازاد تا 5000 متر مربع برای هر مترمربع 400 ریال و از 5000 مترمربع تا 50000 مترمربع نسبت به مازاد برای هر مترمربع 200 ریال و از 50000 مترمربع به بالا نسبت به مازاد برای هر مترمربع 100 ریال و حداکثر 000/000/15 ریال.

ماده 43‌ـ دستمزد نقشه‌برداري و تهيه نقشه موقعيت قنوات و مسير انهار و كانال‌ها و رودخانه‌ها با مقیاس 1000/1 به صورت پیمایش با تعیین محل چاه ها، حداقل 000/000/1 ریال است و حداکثر با نظر مقام قضائی می باشد.

ماده 44ـ‌  دستمزد تشخیص حدود ثبتی و رسیدگی به اختلافات املاک خارج از محدوده شهرها:

1)      دستمزد مطالعه پرونده ثتبی و پیاده نمودن پلاک مورد نظر و تشخیص حدود آن در املاک مزروعی تا یک هکتار حداقل 000/000/1 ریال است.

2)      در مواردی که مساحت ملک بیش از یک هکتار باشد به ازاء هر هکتار مازاد، بیست درصد به دستمزد اضافه می شود و حداکثر 6 میلیون ریال می باشد.

 

 

 

14

 

ماده 45ـ‌  دستمزد کارشناسی رشته شهرسازی:

1)      حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق طرحهای تفکیک اراضی شهری با ضوابط و مقررات شهرسازی بشرح زیر است:

1-1)          طرح تفکیک با دو قطعه زمین، مبلغ 000/000/3 ریال

1-2)          طرح تفکیک با 3 تا 10 قطعه زمین، مبلغ 000/500 ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.

1-3)          طرح­تفکیک با بیش از10قطعه زمین، مبلغ000/200ریال به ازاء هر قطعه مازاد بر 10قطعه.

2)     حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق کاربری اراضی شهری با طرح های توسعه شهری به شرح زیر می باشد:

2-1)        کاربری یک یا دو قطعه زمین مجاور با یکدیگر مبلغ 000/000/3 ریال

2-2)        کاربری3 تا10قطعه زمین مجاور باهم، مبلغ000/500 یال به ازاء هر قطعه مازاد بر 2 قطعه.

2-3)        کاربری­بیش­از10قطعه زمین­مجاورباهم،مبلغ000/200ریال­به ازاء هرقطعه­مازاد بر 10قطعه.

3)    حق الزحمه شهرسازی در زمینه بررسی انطباق شهری ساختمانها به ضوابط و مقررات شهرسازی بشرح زیر میباشد:

3-1)         ساختمان با یک یا دو واحد قابل تفکیک، مبلغ 000/000/3 ریال

3-2)         ساختمان با3 تا10واحد قابل تفکیک مبلغ000/500 ریال به ازاء هرواحد مازاد بر2 واحد.

 

15

3-3)         ساختمان­با بیش­از10واحدقابل­تفکیک،مبلغ000/200ریال­به­ازاء­هرواحدمازاد بر10 واحد.

تبصره ـ دستمزد سایر رشته های زیر گروه 6 طبق ماده 10 این تعرفه خواهد بود.

گروه 7 ـ صنعت و فن شامل رشته‌هاي:

( الكتروشيمي و صنايع نفت و پتروشيمي ـ برق الكترونيك و مخابرات ـ برق ماشين و تأسيسات كارخانجات ـ تأسيسات ساختماني[آسانسور و شوفاژ و تهویه ] ـكامپيوتر ـگاز و گازرساني ـ انرژي هسته‌اي ـ مهندسي هوا و فضا ـمهندسي پزشكي ـ نساجي و رنگرزي)

ماده 46‌ـ دستمزد كارشناسي و ارزیابی رشته های فوق براساس ماده 12 این تعرفه و تبصره های ذیل آن خواهد بود.

تبصره‌- حق‌الزحمه کارشناسی نرم افزار کامپیوتر مطابق ماده 12 این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

گروه 8 ـ فني و هنري شامل رشته‌هاي:

( تئاترـ شعر و سرود ـ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت ـ چاپ و چاپخانه ـ عکاسی و امور سینمایی ـ طراحی و گرافیک ـ امور ورزشی ـ تألیفات ـ تمبر ـ صنایع دستی ـ موسیقی )

ماده 47‌ـ دستمزد كارشناسي رشته‌ تشخیص اصالت خط و امضاء و اثر انگشت در پرونده های غیرمالی و در هر مورد (هر مستند) حداقل 000/000/1 ریال در صورتیکه کم و کیف کار ایجاب نماید با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع کننده کارشناسی حداکثر 000/000/5 ریال تعیین میگردد.

 

16

تبصره ـدستمزد کارشناسی رشته های فوق در پرونده ها مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه و حداکثر 000/000/10 می باشد.

ماده 48ـ دستمزد کارشناسی مربوط به عکاسی و امور سینمایی و تئاتر و شعر و سرود و چاپ و چاپخانه بشرح ذیل می باشد:

الف‌ـ‌ دستمـزدكـارشنـاسي رشتـه‌هـاي مسائل فنی و عکس و فیلم و اختلاف رنگها، شرایط نوری، کمپوزیسیون(ترکیب بندی)، پرسپکتیو، ظهور و چاپ حداقل 000/000/1 ریال و حداکثر 000/000/5 ریال در هر مورد با نظر مقام ارجاع کننده.

ب‌ـ  امور مربوط به فیلمبرداری و سینما:

دستمزد رسيدگي بموارد اختلاف فيمابين كارفرمايان و تهيه كنندگان اعم از نويسنده، كارگردان، تصويربردار، تدوين كننده، لابراتوار و صدابردار بشرح زیر است:

1) برنامه‌هاي كوتاه مدت و مستند اعم از فيلم و يا ويدئو و برنامه های انیمیشن حداقل 000/000/1 ریال

2)  برنامه‌هاي بلند مدت سینمائی بیشتر از یک ساعت، بر حسب مدت فیلم و حداکثر 000/000/7 ریال

ج‌ـ دستمزد ارزيابي فيلم، وسايل و لوازم عكاسي و فيلمبرداري و سينما و ويدئو مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

د‌ـ هزينه‌هاي مربوط به آزمايشگاه، استفاده از لوازم مونتاژ، دستگاه‌هاي نمايش جهت بازديد فيلم و تصاوير تابع ماده9 این تعرفه خواهد بود.

 

 

 

17

 

گروه 9ـ كشاورزي شامل رشته‌هاي:

( كشاورزي و منابع طبيعي ـ دامپروري و دامپزشكي ـ محصولات دامي ـ آبزيان و شيلات ـ سم و سم‌شناسي ـ صنايع چوب ـ محيط زيست طبیعی ـ گياه‌پزشكي)

ماده49‌ـ دستمزد ارزیابی های رشته های فوق مطابق ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

ماده50‌ ـ دستمزد تعیین حق آبادانی و حق ریشه و زراعت و نسق زارعانه و تعیین هزینه احیاء و اصلاح تسطیح زمینهای کشاروزی و باغات و حق غارسی طبق ماده 12 این تعرفه است.

ماده51‌ ـ دستمزد نمونه برداری به منظور تعیین کیفیت و طبقه بندی محصولات زراعی، باغی، دامی، آبزیان،خوراک دام،مکمل­و داروهای مصرفی دامی با توافق مرجع ارجاع کننده­وکارشناس تعیین میشود.

ماده 52 ـ دستمزد تشخیص اراضی (دایر و بایر و موات) تا مساحت 1000 مترمربع، 000/000/1 ریال و برای هر 1000 مترمربع مازاد ده درصد و بالاتر از یک هکتار سه درصد دستمزد فوق می باشد.

ماده 53 ـ دستمزدافراز املاک­کشاورزی براساس ماده12این تعرفه به اضافه بیست درصد خواهد بود.

تبصره ـ درصورتیکه انجام امر کارشناسی مستلزم تهیه نقشه باشد، دستمزد نقشه برداری بر طبق تعرفه مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 54 ـ دستمزد ارزيابي تجهيزات مرتبط و مواد اوليه و محصولات و فرآورده‌هاي كشاورزي و دامي و جنگلي و شيلات و غيره موجود در انبارها براساس تعرفه ماده 12 این تعرفه محاسبه خواهد شد.

 

 

18

 

گروه 10 ـ مديريت و خدمات شامل رشته‌هاي:

(امور آموزشی ـ امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ـ ایرانگردی و جهانگردی ـ زبانهای خارجی ـ امور اداری و استخدامی ـ کتابداری ـ امور گمرکی ـ ثبت شرکتها و علائم تجاری و اختراعات)

ماده 55 ـ‌ دستمزد كارشناسي در مورد كليه رشته‌هاي فوق با توجه به كم و كيف كار در هر مورد حداقل 000/700 ریال و حداکثر 000/000/7 ریال با پیشنهاد کارشناس و توافق مرجع ارجاع کننده خواهد بود.

گروه 11ـ ايمني و حوادث شامل رشته های:

( امور آتش سوزی و آتش نشانی ـ­امور اسلحه و مهمات­ـ امنیت عمومی ـ حوادث ناشی از کارـ مواد محترقه و منفجره [ناریه] )

ماده 56 ‌ـ‌ دستمزدکارشناسان این­گروه طبق تعرفه کارشناسان گروه10موضوع ماده 55 تعیین میگردد.

ماده 57‌ـ  اعلام نظر نسبت به موارد اختلاف در نحوه محاسبه دستمزد، حسب مورد با کانون ذیربط یا مرکز و تفسیر مواد تعرفه حسب مورد به عهده شورایعالی کارشناسان یا مرکز می باشد.

 

19

ماده 58 ـکلیه متن و مواد و تبصره های این تعرفه از سوی کارشناسان رسمی و کانونها و نیز کارشناسان موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و مراجع کشور اعم از وزارتخانه های و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و سایر شرکتها و دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام می باشد لازم الرعایه است.

ماده 59 ـ این تعرفه با 59 ماده و 22 تبصره به پیشنهاد شورایعالی کارشناسان در تاریخ 8/12/1389 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجراست. مقررات مغایر لغو میگردد.

 SiteMap